Хүний нөөцийн бодлого

Хүний нөөцийн бодлогын зорилго нь бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой байлгахын тулд эерэг хандлага, гал эрмэлзэл, ур чадвар бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлж, тогтворжуулж, хөгжүүлэх замаар хүний нөөцийн удирдлагыг цогцоор нь хэрэгжүүлэхэд оршино.

Бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хүрээнд дараах нийтлэг зарчмыг баримтлан ажиллана.

  • Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын баримтлах
  • Хүн бол бизнесийн үндэс гэсэн зарчмыг баримтлах

Хүний нөөцийн  бодлого нь дараах  үндсэн 3 функцид хуваагдана. Үүнд:

  • Хүний нөөцийг бүрдүүлэх
  • Хүний нөөцийг тогворжуулах
  • Хүний нөөцийг хөгжүүлэх